MAG-RJJ-6.0

Komputerowy system pomiarowy MAG-RJJ-6.0, pracujący w środowisku WINDOWS, przeznaczony jest do badań dynamicznych właściwości magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich.
Pomiary mogą być realizowane na próbkach w postaci aparatów probierczych takich jak:
aparat Epsteina 25 cm, 0.5 kg
aparat Epsteina 25 cm, 1.0 kg
Single Sheet Tester (500 x 500) mm
jarzmo JM280
jarzmo JM100

System MAG-RJJ-6.0 umożliwia pomiar oraz wyznaczenie:» szczytowej wartości natężenia pola magnetycznego Hm [A/m]
» skutecznej wartości natężenia pola magnetycznego Heff [A/m]
» wartości koercji Hc [A/m]
» szczytowej wartości indukcji Bm [T]
» szczytowej wartości magnetyzacji Jm [T]
» skutecznej wartości indukcji Beff [T]
» skutecznej wartości magnetyzacji Jeff [T]
» wartości remanencji Jr [T] (Br [T])
» stratności czynnej Ps [W/kg]
» stratności pozornej Ss [VA/kg]
» rozdziału strat na straty histerezowe i wiroprądowe Ph, Pw [W/kg]
» względnej przenikalności amplitudowej µA
» względnej przenikalności początkowej µApocz dla:
Hm = 0.4 A/m; f = 50 Hz
Hm = 1.6 A/m; f = 50 Hz
» względnej przenikalności różniczkowej µd
» pętli histerezy dla żądanych wartości indukcji i natężenia pola magnetycznego
» zbioru pętel histerez dla różnych wartości indukcji i natężenia pola magnetycznego
» anizotropii magnetyzacji (indukcji) J [T] (B [T])
» anizotropii stratności A [%]
» stratności próbki mieszanej Ps [W/kg]
» magnesowalności próbki mieszanej Jm [T]
» przebiegów czasowych magnetyzacji, natężenia pola magnetycznego, napięcia pomiarowego obiektu i prądu magnesującego obiekt z pełnym opisem ich parametrów dla każdego punktu pomiarowego
» rozkładu w szereg Fouriera z pełnym opisem i grafiką w postaci wykresu prążkowego dla każdego punktu pomiarowego przebiegu natężenia pola magnetycznego, magnetyzacji, stratności czynnej, stratności biernej i stratności pozornej z określeniem stratności deformacji
» współczynnika szczytu natężenia pola magnetycznego ks
» współczynnika kształtu natężenia pola magnetycznego kk
» masy próbki w trybie automatycznym
» końcowego zestawienia wyników pomiarów


Wszystkie uzyskane wyniki są przedstawiane w postaci tabelarycznej i graficznej na ekranie monitora i mogą być eksponowane za pomocą drukarki lub plotera wraz z pełnym opisem parametrów badanego obiektu. Każda z wyżej wymienionych wielkości magnetycznych może być zarówno wartością jak i argumentem kreślonej charakterystyki.

Komputerowy system pomiarowy MAG-RJJ-6.0 przystosowany jest również do badań dynamicznych właściwości magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich w funkcji temperatury za pomocą jednego lub dwóch czujników jednocześnie w cyklu automatycznym. Pomiar temperatury może być realizowany metodą dotykową za pomocą termopary lub metodą bezdotykową w postaci pirometru laserowego. Zadawanie warunków pomiaru polega na podaniu żądanego obszaru zmian temperatury jej tolerancji i kroku zmiany dla których będą wykonane pomiary dynamicznych właściwości magnetycznych dla zadanej wartości wielkości magnetycznej. System MAG-RJJ-6.0 pozwala również na zadanie ściśle określonych wartości temperatur. Uzyskane wyniki są prezentowane w postaci numerycznej i graficznej jak również są archiwizowane.System zapewnia również możliwość eksportu wszystkich wyników pomiarów wraz z przebiegami czasowymi wielkości elektrycznych i magnetycznych. Jest to bardzo istotna zaleta systemu pomiarowego, gdyż dostęp do wszystkich przebiegów czasowych daje pełną swobodę w zakresie analizy i prezentacji graficznej wyników zgodnej z wolą operatora.
Wszystkie wyżej wymienione wielkości mogą być mierzone w funkcji natężenia pola magnetycznego lub magnetyzacji w zakresie:» częstotliwości
z rozdzielczością f = 0.01 Hz (1÷10 000Hz)
z dokładnością nastawy <= 0.1 %
» natężenia pola magnetycznego (dla aparatu Epsteina 25cm 50/60 Hz)
z dokładnością nastawy <= 0.3 % (0.1÷15 000A/m)
» magnetyzacji
z minimalnym krokiem J = 0.05 T (0.005÷2.5T)
z dokładnością nastawy <= 0.1 %


Pomiary mogą być realizowane w całym bądź ściśle ograniczonym zakresie pomiarowym z żądaną wartością zmiany magnetyzacji lub natężenia pola magnetycznego, jak również mogą być wykonywane tylko dla określonych wartości magnetyzacji i natężenia pola magnetycznego.

Zmienną niezależną w systemie może być w każdym przypadku natężenie pola magnetycznego lub polaryzacja jak również natężenie pola magnetycznego i magnetyzacja jednocześnie. Pomiary wykonywane są z zachowaniem sinusoidalnego przebiegu pochodnej indukcji magnetycznej. Dopuszczalna odchyłka współczynnika kształtu pochodnej indukcji od sinusoidy w obszarze znormalizowanym nie przekracza 0.1%. Możliwe jest również wykonywanie pomiarów bez wymuszenia kształtowania przebiegu indukcji. Pomiary wykonywane w obszarze znormalizowanym spełniają wymagania norm IEC i EN.

Ponadto system umożliwia prowadzenie badań dla zadanych przez użytkownika wartości tolerancji:
Nastawy wartości wielkości mierzonej,
Współczynnika kształtu.

Możliwe jest również zadanie wartości granicznej prądu magnesującego.

System MAG-RJJ-6.0 umożliwia rozmagnesowanie badanej próbki, które może być uwzględniane lub pomijane w procedurze pomiarowej. Wartość natężenia pola rozmagnesowującego oraz czas trwania rozmagnesowania zadawane są przez operatora. Cały proces pomiarowy wraz z procedurą kalibracji torów pomiarowych jest w pełni zautomatyzowany.