MAG-TD200

W polach przemiennych badania mogą być prowadzone w aparatach probierczych w postaci ramy Epsteina, Single Sheet Testera, jarzma dla próbki o wymiarach (280x30) mm i (100x100) mm jak również na próbkach toroidalnych. Możliwe są również inne układy probiercze zgodne z wolą zamawiającego. W przypadku wyposażenia wyżej wymienionych aparatów probierczych w odpowiednie czujniki system pomiarowy pozwala wyznaczyć właściwości magnetyczne badanych materiałów w oparciu o pośredni lub bezpośredni pomiar natężenia pola magnetycznego. Ponadto pozwala on również na pomiar właściwości ferromagnetyków w polach przemiennych, przy jednoczesnym pomiarze natężenia pola magnetycznego metodą bezpośrednią i pośrednią.

W polach wirujących pomiar natężenia pola magnetycznego realizowany jest metodą bezpośrednią za pomocą takich czujników jak: cewka płaska, cewka Rogowskiego i czujnik hallotronowy. Jeśli jarzmo obwodu magnesującego i próbka stanowią obwód zamknięty to system pozwala wyznaczyć właściwości magnetyczne badanych materiałów w oparciu o pośredni lub bezpośredni pomiar natężenia pola magnetycznego, jak również w oparciu o pośredni i bezpośredni pomiar natężenia pola magnetycznego jednocześnie. Próbka magnesowana jest przez odpowiednio zorganizowane jarzma w kształcie litery U, wyposażone w regulator permeancji obu torów magnesujących. Układ magnesujący może być wykonany na szereg rożnych sposobów w zależności od życzeń zamawiającego.


System MAG-TD200 umożliwia pomiar oraz wyznaczenie:» szczytowej wartości natężenia pola magnetycznego Hm [A/m]
» skutecznej wartości natężenia pola magnetycznego Heff [A/m]
» wartości koercji Hc [A/m]
» szczytowej wartości indukcji Bm [T]
» szczytowej wartości magnetyzacji Jm [T]
» skutecznej wartości indukcji Beff [T]
» skutecznej wartości magnetyzacji Jeff [T]
» wartości remanencji Jr [T] (Br [T])
» stratności czynnej Ps [W/kg]
» stratności pozornej Ss [VA/kg]
» rozdziału strat na straty histerezowe i wiroprądowe Ph, Pw [W/kg]
» względnej przenikalności amplitudowej µA
» względnej przenikalności początkowej µApocz dla:
Hm = 0.4 A/m; f = 50 Hz
Hm = 1.6 A/m; f = 50 Hz
» względnej przenikalności różniczkowej µr
» pętli histerezy dla żądanych wartości indukcji i natężenia pola magnetycznego
» zbioru pętel histerez dla różnych wartości indukcji i natężenia pola magnetycznego z pełnym opisem parametrów dla każdego punktu pomiarowego
» anizotropii magnetyzacji (indukcji) J [T] (B [T])
» anizotropii stratności A [%]
» stratności próbki mieszanej Ps [W/kg]
» magnesowalności próbki mieszanej Jm [T]
» przebiegów czasowych magnetyzacji i natężenia pola magnetycznego z pełnym opisem ich parametrów dla każdego punktu pomiarowego
» przebiegów czasowych napięcia pomiarowego obiektu i prądu magnesującego obiekt z pełnym opisem ich parametrów dla każdego punktu pomiarowego
» rozkładu w szereg Fouriera z pełnym opisem i grafiką w postaci wykresu prążkowego dla każdego punktu pomiarowego przebiegu natężenia pola magnetycznego, magnetyzacji, stratności czynnej, stratności biernej i stratności pozornej z określeniem stratności deformacji
» współczynnika szczytu natężenia pola magnetycznego ks
» współczynnika kształtu natężenia pola magnetycznego kk
» masy próbki w trybie automatycznym
» końcowego zestawienia wyników pomiarów
W polach wirujących wszystkie powyższe parametry wyznaczane są dla obu kierunków magnesowania jednocześnie.
Ponadto system MAG-TD200 pozwala wyznaczyć:
» stratność rotacyjną Pr [W/kg]
» kąt pomiędzy wektorem H i B [°]
» pętle histerezy dla żądanej wartości magnetyzacji
Jx = f(Hx)
Jy = f(Hy)
Jy = f(Jx)
Hy = f(Hx)
Jy = f(Jx) i Hy = f(Hx) jednocześnie z pełnym opisem parametrów.


System posiada bardzo dużą możliwość prezentacji graficznej wyników pomiarów. Każda z wyżej wymienionych wielkości magnetycznych może być zarówno wartością jak i argumentem kreślonej charakterystyki. Wszystkie uzyskane wyniki są przedstawiane w postaci tabelarycznej i graficznej na ekranie monitora i mogą być eksponowane za pomocą drukarki wraz z pełnym opisem parametrów badanego obiektu. System zapewnia również możliwość eksportu wszystkich wyników pomiarów wraz z przebiegami czasowymi wielkości elektrycznych i magnetycznych. Jest to bardzo istotna zaleta systemu pomiarowego, gdyż dostęp do wszystkich przebiegów czasowych daje pełną swobodę w zakresie analizy i prezentacji graficznej wyników zgodnej z wolą operatora.

Wszystkie wyżej wymienione wielkości mogą być mierzone w zakresie:
dla pól przemiennych:
» częstotliwości
z rozdzielczością f = 0.01 Hz (1÷2 000Hz)
z dokładnością nastawy <= 0.1 %
» natężenia pola magnetycznego (dla aparatu Epsteina 25cm 50/60 Hz)
z dokładnością nastawy <= 0.3 % (0.1÷15 000A/m)
» magnetyzacji
z minimalnym krokiem J = 0.05 T (0.005÷2.5T)
z dokładnością nastawy <= 0.1 %

dla pól wirujących, przy dowolnej eliptyczności pola magnesującego:
» częstotliwości
z rozdzielczością f = 0.01 Hz (5÷800Hz)
z dokładnością nastawy <= 0.1 %
» magnetyzacji w zależności od badanego materiału
z krokiem J = 0.05 T (0.005÷1.6T)
z dokładnością nastawy <= 0.3 %
» natężenia pola magnetycznego w zależności od badanego materiału oraz szczeliny powietrznej na styku jarzmo-próbkaPonadto system MAG-TD200 wyposażony jest w zewnętrzne wzmacniacze instrumentalne sygnałów proporcjonalnych do indukcji i natężenia pola magnetycznego w obu torach pomiarowych. Możliwe nastawy wzmocnień w dwóch kanałach B i H wynoszą 1, 10, 100, 200, 500 i 1000. Mogą one również przyjmować dowolne wartości, według potrzeb Zamawiającego.

Pomiary mogą być realizowane w całym, bądź ściśle ograniczonym zakresie pomiarowym, z żądana wartością zmiany magnetyzacji (indukcji) lub natężenia pola magnetycznego. Mogą być również wykonywane dla określonych wartości magnetyzacji (indukcji) lub natężenia pola magnetycznego. Zmienną niezależną w systemie może być w każdym przypadku natężenie pola magnetycznego lub polaryzacja (indukcja) dla pól przemiennych. Dla pól rotacyjnych zmienną niezależną jest indukcja. System umożliwia rozmagnesowanie badanej próbki, które może być uwzględniane lub pomijane w procedurze pomiarowej. Wartość natężenia pola rozmagnesowującego, czas trwania rozmagnesowania oraz czas odstawienia próbki zadawane są przez operatora.

Cały proces pomiarowy wraz z procedurą kalibracji torów pomiarowych jest w pełni zautomatyzowany. Pomiary wykonywane są z zachowaniem sinusoidalnego przebiegu pochodnej indukcji magnetycznej. Dopuszczalna odchyłka współczynnika kształtu pochodnej indukcji od sinusoidy dla pól przemiennych nie przekracza 0.1%, a dla pól rotacyjnych nie przekracza 0.5%. Pomiary wykonywane w obszarze znormalizowanym spełniają wymagania norm IEC i EN.

Ponadto system umożliwia prowadzenie badań dla zadanych przez użytkownika wartości tolerancji:
Nastawy wartości wielkości mierzonej,
Współczynnika kształtu.

Możliwe jest również zadanie wartości granicznej prądu magnesującego.