TMAG-RJJ-3.1

Komputerowy system pomiarowy TMAG-RJJ-3.1 przeznaczony jest do testowania i badania dynamicznych właściwości magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich na pojedynczych paskach blachy elektrotechnicznej o strukturze krystalicznej jak i bezpostaciowej.

Badania właściwości materiału ferromagnetycznego realizowane są w specjalnie do tego celu wykonanych magnetowodach dla próbek o różnych wymiarach geometrycznych, w zakresie częstotliwości od 10 do 4000 Hz.

System pomiarowy TMAG-RJJ-3.1 pozwala na wykonanie badań właściwości wspomnianych materiałów w innych obwodach probierczych takich jak: próbka toroidalna, rama Epsteina znormalizowana jak i nieznormalizowana, próbka otwarta w zakresie indukcji zależnym od rodzaju materiału i parametrów magnetowodu. Prezentowany system zapewnia duże możliwości techniczne jak i opcjonalne w zakresie realizacji pomiaru obiektów ferromagnetycznych.

Duże możliwości pomiarowe systemu TMAG-RJJ-3.1 oraz dokładność pomiaru, zapewniają wykonanie pełnych badań, niezbędnych dla jednoznacznej oceny wpływu procesu technologicznego na właściwości magnetyczne materiału jak i dokonania oceny jakości blach elektrotechnicznych pod względem właściwości magnetycznych dla celów technologicznych jak i konstrukcyjnych. Jest on więc szczególnie cenny jako podstawowe wyposażenie laboratoriów firm zajmujących się technologią, produkcją jak i wykorzystaniem blach elektrotechnicznych.


System TMAG-RJJ-3.1 umożliwia pomiar oraz wyznaczenie:» szczytowej wartości natężenia pola magnetycznego Hm [A/m]
» skutecznej wartości natężenia pola magnetycznego Heff [A/m]
» wartości koercji Hc [A/m]
» szczytowej wartości indukcji (magnetyzacji J) Bm [T] (Jm [T])
» skutecznej wartości indukcji (magnetyzacji J) Beff [T] (Jeff [T])
» wartości remanencji Jr [T] (Br [T])
» stratności czynnej Ps [W/kg]
» stratności pozornej Ss [VA/kg]
» rozdziału strat na straty:
histerezowe Ph [W/kg],
wiroprądowe Pw [W/kg].
» względnej przenikalności amplitudowej µA
» względnej przenikalności różniczkowej µr
» współczynnika kształtu natężenia pola magnetycznego kk
» współczynnika szczytu natężenia pola magnetycznego ks
» pętli histerezy dla żądanych wartości indukcji
» pętli histerezy dla żądanych wartości natężenia pola magnetycznego
» zbioru pętel histerez dla różnych wartości indukcji magnetycznej z pełnym opisem parametrów dla każdego punktu pomiarowego
» zbioru pętel histerez dla różnych wartości natężenia pola magnetycznego z pełnym opisem parametrów dla każdego punktu pomiarowego
» anizotropii indukcji B [T]
» anizotropii stratności A [%]
» stratności próbki mieszanej Ps [W/kg]
» magnesowalności próbki mieszanej Jm [T]
» przebiegów czasowych magnetyzacji i natężenia pola magnetycznego z pełnym opisem ich parametrów dla każdego punktu pomiarowego
» przebiegów czasowych napięcia pomiarowego obiektu i prądu magnesującego obiekt z pełnym opisem ich parametrów dla każdego punktu pomiarowego
» rozkładu w szereg Fouriera z pełnym opisem i grafiką w postaci wykresu prążkowego dla każdego punktu pomiarowego przebiegu natężenia pola magnetycznego, magnetyzacji, stratności czynnej, stratności biernej i stratności pozornej z określeniem stratności deformacji
» masy próbki w trybie automatycznym
» końcowego zestawienia wyników pomiarów


Wszystkie wyżej wymienione wielkości mogą być mierzone w funkcji natężenia pola magnetycznego lub indukcji w zakresie:» częstotliwości
z rozdzielczością f = 0.01 Hz (10÷4 000Hz)
z dokładnością nastawy <= 0.1 %
» natężenia pola magnetycznego (dla aparatu Epsteina 25cm 50/60 Hz)
z dokładnością nastawy <= 0.3 % (5÷12 000A/m)
» magnetyzacji
z minimalnym krokiem J = 0.01 T (0.15÷2.0T)
z dokładnością nastawy <= 0.1 %

Ponadto system umożliwia prowadzenie badań dla zadanych przez użytkownika wartości tolerancji:

Nastawy wartości wielkości mierzonej,
Współczynnika kształtu.

Możliwe jest również zadanie wartości granicznej prądu magnesującego.

Pomiary mogą być realizowane w całym bądź ściśle ograniczonym zakresie pomiarowym z żądaną wartością zmiany indukcji magnetycznej lub natężenia pola magnetycznego, jak również mogą być wykonywane tylko dla określonych wartości indukcji i natężenia pola magnetycznego. Pomiary wykonywane są z zachowaniem sinusoidalnego przebiegu pochodnej indukcji magnetycznej. Możliwe jest również wykonywanie pomiarów bez wymuszenia kształtowania przebiegu indukcji.

Rozmagnesowanie próbki może być uwzględniane lub pomijane w procedurze pomiarowej. Wartość natężenia pola rozmagnesowującego oraz czas trwania rozmagnesowania zadawane są przez obsługę. Cały proces pomiarowy wraz z procedurą kalibracji jest w pełni zautomatyzowany.

System TMAG-RJJ-3.1 zapewnia uzyskanie wyników pomiarów w postaci tabelarycznej i graficznej, które mogą być eksponowane za pomocą monitora, drukarki lub plotera. Wszystkie wyniki pomiarów są umieszczane na twardym dysku co zapewnia pełną ich archiwizację.